Regulamin

REGULAMIN BIEGU "1 DĘBICKA DZIESIĄTKA"

 1. CEL
  • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Dębicy i okolic
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • Promocja rekreacyjnych walorów Dębicy,
  • Promocja zdrowego stylu życia.
 2. ORGANIZATOR
  • Klub Biegacza Maratończyk – www. maratonczyk-debica.pl
 3. PARTNERZY
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy
  • Urząd Miasta Dębica
 4. KONTAKT
  • Kierownik biura zawodów: Waldemar Puzio 502 465 117
  • e-mail: kontakt@maratonczyk-debica.pl
 5. TERMIN I MIEJSCE
  • Data: 01.06.2014 (niedziela), godzina 10:00
  • Start i meta do biegu znajduje się na obszarze terenów byłej Jednostki Wojskowej przy ulicy Kościuszki.
  • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w hali sportowej dawnej jednostki wojskowej czynne od godziny 8:00.
 6. TRASA BIEGU
  • Dystans: 10km
  • Trasa płaska
  • Nawierzchnia: asfalt (100%)
  • Przebieg trasy: Start ulica Ratuszowa skręt w prawo na ul. Kościuszki biegniemy w kierunku mostu , skręt w prawo na rondzie na ul. Kosynierów Racławickich, skręcamy za główną w lewo na ul. Mościckiego aż do skrzyżowania z ulicą Metalowców skręt w lewo, prosto do ronda tuż za nawrotem na rondzie punkt z wodą i tą samą trasą powrót do mety.
  • W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 100 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.
 7. KLASYFIKACJA
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
  • Nagrody zostaną wręczone pierwszej trójce zawodników w obu kategoriach.
 8. POMIAR CZASU
  • W biegu będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu przez Firmę - JKR OSTROWSKI Jerzy Ostrowski.
  • Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
  • Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
  • Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca z każdej kategorii: puchary i nagrody finansowe.
  • Losowanie nagród pośród zawodników, którzy ukończyli bieg odbędzie się po dekoracji.
  • Dla wszystkich którzy ukończą bieg przewidziany jest medal oraz izotonik na mecie.
  • Dla zawodników będzie przygotowany depozyt.
  • Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt z wodą (na ok. 5 km).
  • Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.
 10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY
  • Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 27.05.2014 r. na stronie http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z140601.
  • Start w biegu jest odpłatny.
  • Opłata 10 zł.
  • Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów w godz. 8:00 - 09:30 tylko w przypadku wolnych miejsc na liście startowej. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 30 zł dla wszystkich zawodników.
  • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku niestawienia się do biegu.Jednocześnie zawodnik traci prawo do pakietu startowego oraz udziału w losowaniu nagród.
  • Weryfikacja do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 08:00 do 09:30.
  • Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. Za osoby nieletnie oświadczenie podpisać musi prawny opiekun w obecności sędziego zawodów.
  • W biegu przewidziany jest limit 200 miejsc startowych - obowiązuje kolejność wpłat opłaty startowej na wskazane przez Organizatora konto.
  • Opłaty startowe prosimy kierować na nr konta stowarzyszeniaKlub biegacza Maratończyk Dębica
   Nr konta: 03 8642 1139 2013 3920 1739 0001
   ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica
   W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko.
 11. UCZESTNICTWO
  • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.
  • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
  • Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów. Za osoby nieletnie oświadczenie podpisać musi prawny opiekun w obecności sędziego zawodów./li>
  • Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
  • Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  • Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
  • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  • Administratorem danych osobowych zgłoszonych zawodników jest Klub Biegacza Maratończyk Dębica.
  • Dane zgłoszonych zawodników mogą być przekazywane do przetwarzania podmiotom współpracującym przy organizacji biegu: sponsorom, partnerom, obsłudze technicznej, pomocy medycznej, policjji, straży miejskiej, etc w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz obsługi marketingowo-promocyjnej biegu.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.maratonczyk-debica.pl .
  • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
  • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dodaj komentarz