Statut klubu

STATUT

Stowarzyszenia

Klub Biegacza  Maratończyk Dębica

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Biegacza Maratończyk Dębica i w dalszej części Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, barw, flag, odznak i znaczków organizacyjnych na zasadach określonych zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami.

§ 2

Terenem działania  Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Dębica

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą „o kulturze fizycznej”, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszym Statutem.

§ 4

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania, korzystając ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1. Celem działania  Stowarzyszenia  jest:

1)  Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.

2)  Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej.

3)  Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.

4) Promocja zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

5) Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)  organizację imprez biegowych, zawodów

2)  organizację i wspieranie treningów biegowych

3)  wspieranie inicjatywy budowy ścieżek biegowych

4)  organizowanie wspólnych wyjazdów i uczestnictwo w imprezach i zawodach biegowych,

5)  prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie spotkań i konferencji,

6)  działania promocyjne

7)  współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami

   sportowymi w celu

8)  zapewnienie członkom klubu właściwych warunków do uprawiania sportu współprace z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze,

10) wspieranie sportu osób niepełnosprawnych,

11) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 § 7

Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym  Stowarzyszenia może być obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe  Stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkiem zwyczajnym bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia  może być osoba niepełnoletnia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przyjęta w trybie określonym w ust. 1.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Klubu. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład lub zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym.

2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

3. Uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenia zawodach sportowych

4. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

5. Nosić odznaki Stowarzyszenia.

6. Występować z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia.

§ 10

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przestrzeganie zasad etyki sportu.

3. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia

4. Regularne opłacanie składek członkowskich.

5. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego

i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

§ 12

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia Członkowi  następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach na 6 miesięcy,

d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) rezygnacji,

b) wykreślenia z rejestru członków z powodu zgonu, utraty praw publicznych przez członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) wykluczenia,

d) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały organu Stowarzyszenia który członkostwo nadał,

e) rozwiązania Stowarzyszenia

2. Rezygnacja dla zachowania ważności winna być zgłoszona Zarządowi na piśmie

W przypadku niepełnoletniego członka wystąpienie następuje również z chwilą cofnięcia zgody przedstawicieli ustawowych o których mowa w § 8.

3.Członek nie wykonujący obowiązków statutowych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

4. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień statutowych, uchwał władz statutowych lub regulaminów, a także w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.

5. Przed wykluczeniem należy zaprosić zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień. Powiadomienie należy wysłać na ostatni adres, oficjalnie podany przez członka.

§ 14

1. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania. Powiadomienie nie ma zastosowania w przypadku ustania członkostwa na skutek zgonu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

2. W terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia o wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonalności uchwały.

3.Zarząd, na skutek odwołania może własną uchwałę uchylić. W przypadku nie uchylenia uchwały przez Zarząd, wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA DĘBICKI  KLUB BIEGACZA „MARATOŃCZYK”

§ 15

1. Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 16

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze jest zwoływane co 4 lata         w terminie najpóźniej do końca pierwszego kwartału przez Zarząd przy czym termin , miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członków nie później

niż 14 dni przed datą zebrania.

4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku w terminie do końca

pierwszego kwartału dla przyjęcia sprawozdania władz Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek nie mniej niż 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez członków żądających zwołania Walnego Zebrania, ponadto powinien określać przedmiot spraw jakie będą rozpatrywane przez Walne Zebranie.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane może być w każdym czasie przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem do Zarządu w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

§ 17

1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym pełnoletni członkowie zwyczajni.

2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu wynosi co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych w drugim terminie.

3. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.

4. W każdym Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów.

2. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

3. Dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przypadków uzupełnienia przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia lub jego likwidacji.

5. Rozstrzyganie odwołań w sprawach wynikających z członkostwa.

6. Uchwalanie kierunków i programu działania.

7. Ustalanie pieczęci, godła barw, flag, odznak i znaczków organizacyjnych Stowarzyszenia.

8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej

§ 19

Zarząd i Komisja Rewizyjna – postanowienia wspólne

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu wyborów w trybie głosowania jawnego.

2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

3. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.

4. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

a) rezygnacji,

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) odwołania.

5. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tego organu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje organ, który go wybrał.

6. Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej osobiście członka organu, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

§ 20

Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania, chyba że statut przewiduje inne warunki ważności uchwały.

§ 21

Zarząd

1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami i przed nimi odpowiada za swą pracę.

2. Zarząd składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w przypadkach określonych w § 20 pkt.5 statutu, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, z tym że liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczba takich nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz         w następnej kadencji.

5. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. O terminie i porządku obrad Zarządu, Prezes lub Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą pracą Klubu.

2. Określanie szczegółowych kierunków działania Klubu.

3. Działanie w imieniu Klubu reprezentowanie go na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał.

4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

5. Uchwalanie budżetu Klubu, jego realizacja oraz zatwierdzanie bilansu.

6. Zarządzanie majątkiem.

7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

8. Rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu.

9. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności.

10. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania lub uregulowanych przez Walne Zebranie.

§ 23

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działania Stowarzyszenia  z wyjątkiem Walnego Zebrania.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w przypadkach składu, z tym, że liczba takich członków nie może przekraczać ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji, działając na jej zlecenie.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.

2. Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądanie wyjaśnień w sprawach wątpliwych.

3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli, stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi i jego członkom.

4. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenia.

5. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)

ROZDZIAŁ V

REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA DKB „MARATOŃCZYK”

§ 26

1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie może otrzymać dotacje i fundusze.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność  polegającą na:

a) Prowadzeniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

b) Prowadzeniu pozostałej działalności związanej ze sportem; Prowadzeniu pozostałej działalności sportowej i rekreacyjnej.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA DKB „MARATOŃCZYK”

§ 28

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały

Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę, o której mowa

w ust. 1, większością 2/3 głosów oddanych przez członków zwyczajnych obecnych na sali obrad.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia  określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel związany z działalnością Stowarzyszenia na jaki ma być przeznaczony majątek oraz winna ustanowić likwidatora.